Заповеди на кмета
Заповед №292 - Относно: Забрана ползването на питейната вода на територията на община Рудозем за поливане
Заповед №215 - Относно: Отмяна на т.1, т.2, т.5 и т.6 в Заповед № 128/17.03.2020 г., с която са въведени противоепидемични мерки на територията на община Рудозем 
Заповед №214 - Относно: Отмяна Заповед № 139/21.03.2020 г., с която е утвърдено временно разписание на междуселищните и междуградските автобусни линии
Заповед №156
 - Относно: Отмяна на обявеното „Бедственото положение”
Заповед №153
 - Относно: Отмяна на обявеното „Бедственото положение” за територията на община Рудозем, с изключение на с.Мочуре, с. Иваново и с.Поляна, считано от 17:00 часа на 06.04.2020 г.
Заповед №151 - Относно: Обявявяне на бедствено положение на  територията на цялата община Рудозем

Заповед №141 - Относно: Освобождаване на гаранции по изпълнени договори

Заповед №140 - Относно: Заповед за комисия
Заповед №139 - Относно: Утвърдено разписание на междуселищните и междуградските автобусните линии за периода от издаването на настоящата заповед до изтичане на срока на въведеното извънредно положение
Заповед №138 - Относно: Определяне на служители за провеждането на пазарно проучване
Заповед №137 - Относно: Определяне на служители за провеждането на пазарно проучване
Заповед №136 - Относно: Определяне на служители за провеждането на пазарно проучване
Заповед №135 - Относно: Определяне на комисия са разглеждане на получените оферти при провеждането на ПК
Заповед №134 - Относно: Определяне на комисия са разглеждане на получените оферти при провеждането на ПК
Заповед №133 - Относно: Определяне на кметски наместник на село Витина
Заповед №132 - Относно: Възлагане на функции на длъжностни лица по гражданско състояние
Заповед №130 - Относно: Периодично поддържане на гробищните паркове от Всички Кметове на кметства, Кметски наместници по населени места и лицата отговарящи за тяхното управление
Заповед №128 - Относно: Възлагане на кметовете на населените места и кметските наместници да създадат организация за изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед №127 - Относно: Изменение на Подробен устройствен план
Заповед №125 - Относно: Назначаване на служител за провеждане на пазарно проучване
Заповед №124 - Относно: Изработването на проект за изменение на ПУП
Заповед №121 - Относно: Възлагане на кметовете на населените места и кметските наместници да създадат организация за изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед №120 - Относно: Възлагане на функции на длъжностни лица по гражданско състояние
Заповед №119 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №118 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №117 - Относно: Определяне на допълнително материално стимулиране на служители от ОбА
Заповед №116 - Относно: Определяне на лица, които да упражняват инвестиционен контрол на обекти в Община Рудозем
Заповед №115 - Относно: Забрана за провеждане и организиране на масови мероприятия във връзка с риск от разпространение на Коронавируса
Заповед №113 - Относно: Определяне на служителя Мирослав Белев за член в комисия
Заповед №112 - Относно: Определяне на протоколчик при обществено обсъждане на ОУП на Рудозем
Заповед №111 - Относно: Разрешаване на Пенсионерския клуб да работи с удължено време, по случай празника "Ден на жената"
Заповед №110 - Относно: Одобряване попълване на кадастралния план на с. Сопотот
Заповед №109 - Относно: Одобряване попълване на кадастралния план на с. Чепинци
Заповед №107 - Относно: Одобряване изменение на ПУП
Заповед №106 - Относно: Одобряване изменение на ПУП
Заповед №105 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП
Заповед №104 - Относно: Одобряване изменение на ПУП
Заповед №103 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП
Заповед №102 - Относно: Изпълнява на длъжност рехабилитатор по проект
Заповед №101 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители

Заповед №100 - Относно: Одобряване изменение на ПУП
Заповед №99 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП
Заповед №98 - Относно: Назначаване на служител за провеждане на пазарно проучване
Заповед №97 - Относно: Закупуване на земя общинска собственост
Заповед №96 - Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
Заповед №95 - Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
Заповед №94 - Относно: Отстъпване на възмездно право на пристрояване към жилищна сграда
Заповед №93 - Относно: Освобождаване на внесен депозит
Заповед №92 - Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
Заповед №91 - Относно: Оповестяване на спечелили в търг
Заповед №90 - Относно: Одобряване попълване на кадастралния план на с. Равнината
Заповед №86 - Относно: Промяна на Заповед №22/16.01.2020 г. за провеждане на публичен търг
Заповед №85 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №84 - Относно: Назначаване на служител за провеждане на пазарно проучване
Заповед №82 - Относно: Назначаване на комисия за провеждане на пазарни консултации
Заповед №81 - Относно: Почистване на реките в общината от всички кметове и кметски наместници от населените места
Заповед №80 - Относно: Изплащане на средсва за облекло на държавни служители в Община Рудозем
Заповед №79 - Относно: Одобряване попълването на кадастралния план на с. Равнината
Заповед №78 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП
Заповед №77 - Относно: Изплащане на възнаграждение на членове на общински експертен съвет
Заповед №76 - Относно: Одобряване изменение на ПУП
Заповед №75 - Относно: Пожаробезопасно използване на електроуреди в ДЦДМУ
Заповед №74 - Относно: Поддържане и проверка на противопожарните уреди в ДЦДМУ
Заповед №73 - Относно: Организиране на противопожарна обстановка и инструктаж на служителите в ДЦДМУ
Заповед №72 - Относно: Изключване на електрическото захранване след работа в ДЦМДУ
Заповед №71 - Относно: Определяне на разрешени и забранени места за тютюнопушене в ДЦДМУ
Заповед №70 - Относно: Пожаробезопасно използване на електроуреди в ДЦДМУ
Заповед №69 - Относно: Пожаробезопасно извършване на огневи работи в ДЦДМУ
Заповед №68 - Относно: Възлагане на служител от ДЦДМУ да координира дейностите свързани с  РС "ПБЗН"
Заповед №67 - Относно: Възлагане на служител от ДЦДМУ да координира дейностите свързани с  РС "ПБЗН"
Заповед №66 - Относно: Разрешаване на Пенсионерския клуб да работи с удължено време, по случай празника "Трифон за резан"
Заповед №65 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №64 - Относно: Назначаване на комисия за извършване на пазарно проучване
Заповед №63 - Относно: Упълномощаване на Зам. кмета Евелин Бозов да подписва документацията по проекти по ОП РЧР
Заповед №62 - Относно: Определяне на служител, който да отразява промените в административната структура на общината
Заповед №61 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №60 - Относно: Вписване в регисъра на местните поделение на вероизповедание, Мюсюлманско настоятелство с. Чепинци
Заповед №59 - Относно: Издаване на електронен подпис на Ръководството в ОбА Рудозем
Заповед №58 - Относно: Назначаване на комисия
Заповед №57 - Относно: Определяне на допълнителен платен годишен отпуск на служители от ДЦДМУ и ЦОП
Заповед №56 - Относно: Забрана за пашуване на селскостопански животни в горска територия
Заповед №55 - Относно: Назначаване на комисия за отваряне на оферти на участници в ОП
Заповед №54 - Относно: Определяне на работни заплати на Директорките на ДГ в община Рудозем
Заповед №52 - Относно: Категоризация на туристически обект
Заповед №51 - Относно: Осъществяване на контрол за качеството на питейната вода
Заповед №50 - Относно: Издаване на електронен подпис на служител от ОбА Рудозем
Заповед №49 - Относно: Приготвяне на храна в кухнята на ДГ "Снежанка" - Рудозем за всички ДГ в община Рудозем
Заповед №48 - Относно: Определяне на допълнителен платен отпуск на дъжавни служители
Заповед №47 - Относно: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
Заповед №46 - Относно: Определяне на спечелили участници в проведен търг
Заповед №45 - Относно: Назначаване на общински служители като представители на обществен съвет
Заповед №44 - Относно: Отменяне на Заповед №331/19.11.2015 г. - за назначаване състав на комисия
Заповед №43 - Относно: Назначаване на комисия
Заповед №42 - Относно: Назначаване на комисия
Заповед №41 - Относно: Изменение на ПУП
Заповед №40 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №39 - Относно: Учредяване възмезно право на прокарване на водопровод
Заповед №38 - Относно: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
Заповед №37 - Относно: Определяне на нов състав на МКБППМН
Заповед №36 - Относно: Отменяне на Заповед №95/02.04.2018 г. - за назначаване състав на комисия
Заповед №35 - Относно: Отменяне на Заповед №41/29.01.2016 г. - за назначаване състав на комисия
Заповед №34 - Относно: Упълномощаване на служители за извършване на заверка на документацията по проекти по ОП "РЧР"
Заповед №33 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП 
Заповед №32 - Относно: Назначаване на комисия
Заповед №31 - Относно: Продължаване срока на категоризиран обект
Заповед №30 - Относно: Продължаване срока на категоризиран обект
Заповед №29 - Относно: Категоризация на обект
Заповед №28 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №26 - Относно: Назначаване на комисия за разглеждане на жалби постъпили в ЦОП
Заповед №25 - Относно: Назначаване на комисия за предоставяне на социални услуги в ЦОП
Заповед №24 - Относно: Отменяне на Заповед №9/11.01.2016 г. - за назначаване състав на комисия за детето
Заповед №23 - Относно: Назначаване на комисия за провеждане на заседание по ЗОП
Заповед №22 - Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг
Заповед №21 - Относно: Изменяне на Заповед №96/02.03.2016 г. - за назначаване на комисия
Заповед №20 - Относно: Отстъпване право на строеж на спечелилият в проведения търг
Заповед №19 - Относно: Отстъпване право на строеж на спечелилият в проведения търг
Заповед №17 - Относно: Изработване на проект за изменение на ПУП 
Заповед №16 - Относно: Одобрение изменение на ПУП 
Заповед №15 - Относно: Назначаване на експертна работна група за проверка на туристически обект
Заповед №14 - Относно: Назначаване на експертна работна група за проверка на туристически обект
Заповед №13 - Относно: Назначаване на експертна работна група за проверка на туристически обект
Заповед №12 - Относно: Изменяне на Заповед №409/18.11.2019 г. - за обявен публичен търг
Заповед №11- Относно: Одобрение попълването на кадастралния план на с. Коритата
Заповед №10- Относно: Изплащане на възнаграждения на Общински експертен съвет
Заповед №9Относно: Освобождаване на гаранция по изпълнен договор
Заповед №8 - Относно: Одобрение попълването на кадастралния план на с. Чепинци
Заповед №7 - Относно: Определяне на служители за вписване на Доклада за състоянието на администрацията
Заповед №5 - Относно: Организиране и контрол по управление на отпадъците от кметовете и кметските наместници в общината
Заповед №4 - Относно: Извършване на маркиране на дървета от кметове и кметски наместници от Община Рудозем
Заповед №3 - Относно: Освобождаване на гаранция по изпълнен договор
Заповед №2 - Относно: Полагане на извънреден труд от общински служители
Заповед №1 - Относно: Продажба на общински имот
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат