Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности
Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска
тел. 0899911212