Заседания

Заседаниe №16/30.12.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - гр. Рудозем на шестнадесетото редовно заседание на 30.12.2020 г. /сряда/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Приeмане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Рудозем./вх. № 181/22.12.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем     Приeмане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията...

Заседаниe №15/18.12.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
17.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на петнадесетото извънредно заседание на 18.12.2020 г.  /петък/ от 17:15 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Одобряване на Устройствена план-схема на обект "Дъждовна канализация на кв. "Възраждане" в гр. Рудозем/вх. № 180/14.12.2020 г./  Докл: Кмет на община РудоземПротокол 15    Заседанието ще може да се наблюдава чрез платформата за видеоконференции тук

Заседаниe №14/10.12.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
04.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиринадесетото редовно заседание на 10.12.2020 г.  /четвъртък/ от  16:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1.Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Рудозем за 2020 г./вх. № 174/23.11.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем 2. Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ в УПИ VII производство и услуги, кв. 49 по ПУП на с. Елеховец...

Заседаниe №13/29.10.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
23.10.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А              На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на дванадесетото редовно заседание на 29 .10.2020 г.  /четвъртък/ от  16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2020 г. /вх. № 155/22.10.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем 2. Продажба на имот с идентификатор 63207.506.848 по КК на гр. Рудозем – частна общинска собственост /вх. № 151/13.10.2020 г./   Докл: Кмет на Община...

Заседание №12 - 24.09.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
18.09.2020
П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на дванадесетото редовно заседание на  24.09.2020 г.  /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. І. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Рудозем за учебната 2020/2021 година;ІІ.  Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Рудозем за учебната 2020/2021 година. /вх. № 133/18.09.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2019 г. -...

Заседание №11 - 17.08.2020 г. на Общински съвет - Рудозем
12.08.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН   П О К А Н А               На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  единадесетото редовно заседание на  17.08.2020 г.  /понеделник/ от  17:30 часа в Заседателната зала   на Общински съвет - Рудозем при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  1. Даване на разрешение за изработване на ПУП за УПИ VI за спортна площадка съгласно акт за общинска собственост №688/02.062020 г. /публична общинска собственост/ в квартал 15 по ПУП на с. Пловдивци, общ. Рудозем /вх. № 101/30.06.2020 г./  Докл: Кмет на община Рудозем  2. Допълване на Годишната програма за управление и...

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ