Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика и спорт
1. д-р Денис Александров Инджов - Председател
2. д-р Халед Али Хамо
3. Николина Ангелова Костадинова
4. Семир Мехмедов Паликаров
5. Данка Костадинова Чакърова