Процедури по ЗОП след 01.01.2020 г.

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с.Витина, общ. Рудозем"
15.04.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0011 Пряко договаряне с предмет: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с.Витина, общ. Рудозем"Решение за откриване на процедура, /препратка към АОП/, публикувано на 15.04.2020 г.Обявление за възложена поръчка, /препратка към АОП/,публикувано на 11.05.2020 г.Прикачени документи:Решение за откриване на процедура, публикувано на 2020.04.15 в 10:00 ч.Обявление за възложена поръчка, публикувано на 2020.05.11 в 16:16 ч.Договор №34/04.05.2020 г., публикувано на 2020.05.11 в 16:16 ч.

Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с. Витина, община Рудозем"
15.04.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0010 Пряко договаряне с предмет: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с. Витина, община Рудозем"Решение за откриване на процедура, /препратка към АОП/, публикувано на 15.04.2020 г.Прикачени документи:Решение за откриване на процедура, публикувано на 2020.04.15 в 09:58 ч.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП
31.03.2020
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по две обособени позиции“
19.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0009 Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по две обособени позиции“ - Обособена позиция №1: „Хранителни продукти от животински произход и замразени зеленчуци“ и Обособена позиция №2: „Други хранителни продукти от неживотински произход“Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 10/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 11:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 19.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 19.03.2020 г.Прикачени документи:Резултати от проведено пазарно проучване, публикувано на  2020.03.19 г.Документация за участие, публикувано...

Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Рожен м/у о.т. 463 и о.т. 466 с. Чепинци
16.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0008 Публично състезание с предмет: "Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Рожен м/у о.т. 463 и о.т. 466 с. Чепинци"Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 10/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 2020.03.16 в 16:38 ч.Протокол №1, публикувано на 2020.04.29 в 16:07 ч.

"Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"
16.03.2020
Уникален номер в АОП 00254-2020-0007 Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 08/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)Условия за отваряне на офертите: Дата: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм)Решение за откриване на процедура /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Обявление за поръчка /препратка към АОП/, публикувано на 16.03.2020 г.Прикачени документи:Документация за участие, публикувано на 16.03.2020 в 14:06 ч.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ