Проекти

Одобрен е проект на Община Рудозем: „Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем“
27.01.2023
На 26.01.2023 г. Кметът на община Рудозем д-р Румен Пехливанов подписа Административен договор BG05SFPR002-2.002-0035-C01 с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“  Наименование на проекта: „Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем“  Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 36 016.00 лева (тридесет и шест хиляди и шестнайсет лева)  Срок за изпълнение на проекта: 22 месеца, считано от 01.05.2023 г.  Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда създаване на фронт-офис и да бъде нает един нов служител на длъжност "Сътрудник социални дейности", което ще подкрепи служителите,...

Община Рудозем сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
11.01.2023

Oбщина Рудозем успешно предоставя социално - здравната услуга „Патронажна грижа“
04.01.2023

Община Рудозем с договор за топъл обяд за следващите 3 години
19.12.2022

Община Рудозем обявява прием на Заявления от кандидат – потребители на социалната услуга „Топъл обяд”
10.10.2022

Oбщина Рудозем успешно приключи дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-6.004-0042-C01, по Процедура „BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2“
03.10.2022