Проекти

О Б Я В А за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”
17.04.2024
Обява за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”Заявление /бланка/Декларация /бланка/

Успешно стартира Проект "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем"
05.04.2024

Кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
15.03.2024
На 12.03.2024 г. кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.005-0100-С01 "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ e 391 150,00 лева (триста деветдесет и една хиляди сто и петдесет лева). Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 17...

Фронт офисът за социални услуги в Рудозем продължава своята дейност
22.02.2024

Община Рудозем проведе втора групова супервизия на наетият персонал по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
18.01.2024

Община Рудозем стартира 2024 г. с пълен капацитет на социалната услуга „топъл обяд”
10.01.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат