Търгове по ЗОС

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собсвеност
28.05.2020

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
28.05.2020

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собсвеност
14.05.2020

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собсвеност
14.05.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот I-ви етаж от двуетажна сграда в УПИ III, кв. 10 по ПУП на с. Коритата, ведно с правото на строеж.
03.04.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот УПИ V - стопански нужди, кв. 40 по ПУП на с. Елховец
03.04.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ