Обяви и съобщения

ОБЯВА
17.02.2021
     Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №89/17.02.2021 г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имот пл. № 69 попадащ в УПИ ХХVI-69 в кв.10 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед №89/17.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
17.02.2021
ДОИван Любомиров Тасев   С Ъ О Б Щ Е Н И Е С настоящото, на основание чл.18а, ал.10 от АПК във връзка с чл.131 от ЗУТ, се съобщава на: Иван Любомиров Тасев с постоянен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №59 че: Със Заповед №481/15.12.2020г. на кмета на община Рудозем, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-159 , УПИ II-159, УПИ III-159  и  УПИ IV-159 находящи се в имот с идентификатор №80399.31.159 в месност Ходж ливада, махала Дуревска, землище на с. Чепинци, общ. Рудозем. Заповедта  подлежи на обжалване пред...

ОБЯВА
16.02.2021
О Б Я В А    Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 72/10.02.2021г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.109 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № 72/10.02.2021г.

ОБЯВА
16.02.2021
 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВА
10.02.2021
Искане от Вентони Козметикс ООД

Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2021г. – 2022г.
08.02.2021
Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2021г. – 2022г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ