Обяви и съобщения

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
02.06.2023
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ г.
02.06.2023
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ОБЯВА
23.05.2023
Решение №471 на Общински съвет – Рудозем / 02.05.2023 г.

ОБЯВА
04.05.2023
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № РД-113/03.05.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за имоти с идентификатори 63207.502.184, 63207.502.4 и 63207.502.5, попадащи в УПИ I – хвостохранилище, улична регулация и XXII, в кв. 44 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.  Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № РД-113/03.05.2023г.

ПОКАНА
25.04.2023

ОБЯВА
18.04.2023
Инвестиционно предложение КПД-11-270-11.04.2023