Обяви и съобщения

О Б Я В А
25.11.2020
Уведомяваме жителите на с. Чепинци, че със Заповед № 459 от 14.11.2020 г. е одобрен ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ V-озеленяване в кв. 22 по плана на с. Чепинци, за сметка на част от който се отрежда УПИ XVI- за гаражи и офиси.Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото обявление.Заповед № 459 / 14.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
23.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ        ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Рудозем се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба за...

О Б Я В А
23.11.2020
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 449/13.11.2020 г. на кмета на община Рудозем е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №63207.506.52, и ПИ № 63207.506.50, за които са  отредени съответно УПИ ХII-50 и УПИ VIII-52 в кв. 70 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Заповед № 449 / 13.11.2020 г.

О Б Я В А
23.11.2020
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №447/13.11.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ УПИ V-озеленяване в кв.22 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № 447 / 13.11.2020 г.

О Б Я В А
23.11.2020
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №446/13.11.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 881 попадащ в УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № 446 / 13.11.2020 г.

ПРОМЯНА В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.11.2020

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ