Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД № РД -1278/06.12.2023 г. НА ДИРЕКТОРА НА ОДБХ СМОЛЯН
07.12.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИМОТ В ГР.РУДОЗЕМ - НАСЛЕДНИЦИ НА МУРАД АСАНОВ ЕМИРСКИ
30.11.2023

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
23.11.2023
О Б Я В Л Е Н И Е    ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рудозем.Община Рудозем в изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рудозем. Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от публикуване на...

ОБЯВА
06.11.2023
ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Заповед №РД-270 от 09.10.2023 г. за попълване на имот 988 по кадастралния план на с. Чепинци
06.11.2023

Информация за такса битови отпадъци 2024 г.
27.10.2023
Заповед № РД-287 от 19.10.2023г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат