Правилник

 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т
 
Р У Д О З Е М

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

 

 

 

 

 

 


 Рудозем, януари 2024 г.

 

 

 

 

Съдържание

 

 

Глава първа

 

Общи положения

 

 

Глава втора

 

Общински съвет

 

 

Глава трета

 

Конституиране на Общински съвет

 

 

Глава четвърта

 

Ръководство на Общински съвет

 

 

Глава пета

 

Общински съветник

 

 

Глава шеста

 

Поведение на общинския съветник. Конфликт на интереси.

 

 

Глава седма

 

Групи на общинските съветници

 

 

Глава осма

 

Комисии на Общинския съвет

 

 

Глава девета

 

Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет

 

 

Глава десета

 

Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския съвет

 

 

Глава единадесета

 

Контрол върху актовете на Кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет

 

 

Глава дванадесета

 

Взаимодействие между Общинския съвет и Общинската администрация

 

 

Глава тринадесета

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

 

 

 

 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

Чл.3.(1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.

        (2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност  и гражданско участие.

        (3) Гражданите на община Рудозем участват в местното самоуправление чрез провеждане на местен референдум, общи събрания, допитвания и др. Те се свикват и провеждат при условия и ред определен със закон.

 

Глава втора
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Чл.4.(1) Общински съвет – Рудозем се състои от тринадесет общински съветници./изм. с Решение №47/30.01.2024 г./

         (2) Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите  общински съветници.
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници с поименно гласуване.
 6. определя размера на местните такси с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници с поименно гласуване. 
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници с поименно гласуване.
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с мнозинство  повече от половината от общия брой общински съветника с поименно гласуване.
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за наем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници с поименно гласуване.
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.  
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. 
 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство от повече от половината от присъстващите общински  съветници.
 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници с поименно гласуване.  
 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници с поименно гласуване.  
 15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство от повече от половината от общия брой общински съветници.
 16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство  повече от половината от общия брой общински съветници.
 17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.  
 18. обсъжда и приема решения по предложение на кметовете на  кметства и кметските наместници по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.
 19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници.
 20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.
 21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. 
 22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.
 23. може да избира и да освобождава обществен посредник с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници.
 24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
 25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община./доп. с Решение №47/30.01.2024 г./

          (3) В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилник по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА и други правилници, наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения по въпроси от местно значение с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

          (4) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

 

Глава трета
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Чл.5.(1) Първото заседание на ОбС се свиква от Областния управител и се провежда в 14 – дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

        (2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов преставител и на председателя или член на общинската  избирателна комисия.  Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на  следващо заседание на общински съвет. Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

        (3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.6. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет.

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10.(1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от трима  общински съветници.

           (2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик

Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател. 

Чл.12. (1) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета.

           (2) Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общият брой на съветниците.  

Чл.13. Общински съвет избира и двама заместник – председатели на съвета.

Чл.14. Изборът на заместник-председател се извършва с явно гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

 

Глава четвърта
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Чл.15.(1) Председателят на  общинския съвет:
 1. свиква съвета на заседание;
 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
 3. ръководи заседанията на съвета;
 4. координира работата на постоянните комисии;
 5. сам или съвместно със заместник-председател провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите на общинските съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 7. представлява съвета пред външни лица и организации;
 8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 9. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 10. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 11. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени  по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;
 12. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 13. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 14. следи за спазване на този правилник;
 15. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на   всички актове, приети от общинския съвет;
 16. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез  поставяне на видно място в сградата на Общината и на официалната  интернет страница на общината;
 17. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места най-малко един път в годината, след съгласуване с председателите на групите общински съветници.
 18. командирова общинските съветници в рамките на определените за това средства;
 19. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

            (2) Председателят не може да участва при  вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен,  включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

            (3) Председателят на общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по реда на настоящия правилник.

Чл.16. Председателят на Общински съвет  работи при намалено работно време 4 часа дневно или 20 часа седмично при пет дневна работна седмица. И получава месечно възнаграждение в размер на 45% от размера на месечното възнаграждение на кмета на общината. Основа за определянето на възнагражденията е максимално допустимият размер – 90% от размера месечното възнаграждение на кмета на общината при 8 часова продължителност на работното време /изм. с Решение № 47/23.01.2024 г./

 Чл.17.(1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

 1. подаване на оставка;
 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет;
 3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

             (2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

             (3) В случаите по ал.1, т.2 и т.3, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.12.

             (4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.18. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при неговото отсъствие , както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник – председател.

Чл.19. Заместник-председателят на общинския съвет:

 1. подпомага председателя при изпълнение на неговите функции и правомощия;
 2. изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това.

Чл.20.  се отменя с Решение №308/04.02.2022 г.

Чл.21се отменя с Решение №308/04.02.2022 г.


 

Глава пета
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.22.  Пълномощията на общинския съветник възникват от деня  на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.23.(1)  Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник.
 7. да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си по този Правилник;
 8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

         (2) За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава възнаграждение в размер на 70 лв. на заседание на общински съвет и 50 лв. на заседание на комисия./изм. с Решение № 47/30.01.2024 г./

         (3) При отсъствие от редовно заседание на Общински съвет  или от редовно заседание  на постоянна и временна комиссия на общински съвет не му се дължи възнаграждение. /С Решение № 9/23.12.2019 г./

         (4) Зам. председателя на ОбС не получава допълнително възнаграждение.

         (5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, заместник-председателя и председателите на комисиите, както и пътните и други разноски по ал.1, т. 8 се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.24.(1) Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет
 3. да следи промените в нормативната уредба , отнасящи се до местното самоуправление
 4. да се подписва в присъствения лист на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
 5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

          (2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс на общинските съветници, който става неразделна част от настоящия правилник;

Чл.25.(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез Председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър,заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. при избирането му или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз;
 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца;
 7. при смърт;
 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 9. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
 10. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА;
 11. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в  заседанието на съвета по уважителни причини –  служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или общо пет заседания на общинския съвет през годината;
 1. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 1. при установяване на неизбираемост.

 

Чл.26. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.

 

 

 

 

Глава шеста
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
Чл.27. Общинският  съветник  по време на заседание няма право:

                           1. да прекъсва изказващия се; 

                           2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

                           3. да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.28.(1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови  имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително,  както и по въпроси,  отнасящи се до интереси на  лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

          (2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен  сам, преди общинският съвет за започне разискванията, да разкрие  наличието на  конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

          (3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

          (4) При възникване на спор  за наличие на конфликт на интереси,  общинският съвет  може  да отложи  вземането на решението, като избира  анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.  

Чл.29.(1) Общинският съветник не може да използва положението си  на съветник  в лична изгода, нито да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен  ако това не е  в обществен интерес. 

          (2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.30. Общинският съветник не може да използва или разкрива  информация, получена при или по повод изпълнение на  задълженията си  или да използва  положението си на съветник  с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.31. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.32. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.33. Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши  действие в качеството си на  общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато  деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.34. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;
 2. забележка;
 3. порицание;
 4. отнемане на думата;
 5. отстраняване от заседание;

Чл.35. Напомняне се прави от председателя  на общинския съвет на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.36.(1) Забележка се прави от председателя на общинския съвет  на  общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

          (2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.37. Порицание се налага от председателя на общинския съвет на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 27-31 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред;

Чл.38. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

       1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.34, т.1-3 от   правилника дисциплинарни мерки;
       2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.39. Председателят  на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

       1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен       начин;

       2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

 Чл.40.(1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 39  от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

           (2) Общинският съветник има право да оспори  наложената дисциплинарна мярка “отстраняване  от заседание”  пред   председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

 

 

 

 

Глава седма
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл.41.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

          (2) Всяка група се състои от най-малко 2 общински съветници.

          (3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.42. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.43.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

          (2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

          (3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

          (4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър  при председателя на общинския съвет.

Чл.44.(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

          (2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

 

 

 

Глава осма
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.45. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии  и избира от своя състав техните председател и членове с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. 

Чл.46.(1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:

 1. Комисия по бюджет, финанси и икономика;
 2. Комисия по устройство на територията, благоустрояване, екология, законност и обществен ред;
 3. Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика и спорт;
 4. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество .

/Изменени с Решение № 9/23.12.2019 г./

 

          (2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.47.(1) Постоянните комисии имат за задача :

                    1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

                    2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

                    3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския

                       съвет.

          (2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

          (3) Постоянните комисии разглеждат предложения и становища от общинската администрация, внесени от  кмета на общината.

Чл.48.(1) Всеки общински съветник  е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но в не повече от три. 

          (2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

          (3) Председателят на Общинският съвет не може да участва като член в постоянните комисии към Общинския съвет.

          (4)Заместник-председателят може да участва като член на постоянните комисии, както и да бъде председател на същите./изменен с Решение 308/04.02.2022 г./

          (5) Председателите на постоянните комисии могат да бъдат членове на още 1 /една/ постоянна комисия.

Чл.49.(1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

          (2) Председател на постоянна комисия се освобождава  с решение на общинския съвет  по предложение на една трета от членовете на комисията или на  председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване  или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения

Чл.50.(1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

           (2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

Чл.51.(1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете,  или от председателя на общинския съвет.

          (2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл.29а (2) от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да  получат материалите  за заседанието  от  звеното по чл.29а (2) от ЗМСМА от техническия секретар на общинския съвет.  /С Решение № 9/25.11.2015 г./

          (3)Три дни преди заседанието председателят на комисията или техническият секретар на общинския съвет от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява датата, часа, мястото, дневния ред и материалите за него на предварително определените за това места в общината и/или на официалната интернет страница на общинския съвет или на общината. Дневният ред за всяко предстоящо заседания на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на Общински съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно използване на текстова информация  и/или машинно четим отворен формат.

       

Чл.52. (1) Постоянните комисии заседават и вземат решение, ако присъстват повече от половината от техните членове.  

           (2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, имат право на участие в работата на постоянните комисии без право на глас.

           (3) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

           (4) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

           (5) Постоянната комисия  приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от   присъстващите, с явно гласуване.

Чл.53. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет

Чл.54.(1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

          (2) Председателят на комисията  е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани,  представители на неправителствени организации и медии.

          (3) Гражданите,  представителите на неправителствени организации и  на медиите са длъжни да  спазват  установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.55.  Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал  или населено място.

Чл.56.(1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

          (2) Председателят  на комисията може да кани на заседание  представители на  държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

          (3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.57.(1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

          (2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.58.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от  един от председателите на комисия.

          (2) При съвместни заседания всяка комисия  гласува  свое становище или решение, което представя на  председателя на общинския съвет.

Чл.59. Становището или решението  на постоянна комисии се докладва  на  заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.60. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод  за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

           (2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

           (3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

           (4)  Общинският съвет  с решение прекратява  дейността  на временната комисия.

Чл.61.(1)  При необходимост в работата си постоянните  и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти,  по предварително определени и приети от общинския съвет  критерии и условия .

          (2) Експертите и консултантите по ал. 1 работят на обществени начала. В случаите, когато е необходимо, задълженията и възнаграждението на експерта или консултанта се определят с договор, сключен с кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

 

 

 

Глава девета
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
 ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.62.(1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с политическите представителни групи на съветниците, приема стратегия и програма  с приоритетите на общината за срока на мандата си.

          (2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с  приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишен план.

          (3) (Изменена с Решение №158/27.01.2021 г. на Общински съвет) Планът се оповестява, като се поставя на предварително определеното за това  място в сградата на ОбА и на официалната страница на общината в раздел „Общински съвет”.  

 

Чл.63. Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.   

Чл.64.Най-малко три дни преди заседанието председателя на Общински съвет информира обществеността за предстоящото заседание като обявява датата, часа, мястото, дневния ред и материалите за него на предварително определените за това места в общината и на интернет страницата на Общински съвет или на общината. Дневният ред за всяко предстоящо заседания на Общински съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на Общински съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстова информация и/или машинно четим отворен формат./изм. с Решение № 47/30.01.2024 г./

   

Чл.65.(1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието. /изменен с Решение № 308/04.02.2022 г. на Общински съвет - Рудозем/

           (2) В дневния ред автоматично се включват и точки от предходни заседания на Общинския съвет, по които няма решение.

           (3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета може да  включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание и не-повече от 6 минути за едно изказване.

           (4) се отменя с Решение №308/04.022022 г. на Общински съвет-Рудозем/

           (5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл. 29 а (2) от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл.66.(1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни  въпроси в дневния ред след срока по чл. 65 ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29 а (2) от ЗМСМА /С Решение № 9 /25.11.2015 г./

          (2) Причина за включване на неотложни  въпроси в дневния ред може да бъде:

 1. (Изменена с Решение №158/27.01.2021 г. на Общински съвет) При непредвидими обстоятелства природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални и други проблеми, които изискват спешно вземане на решение.
 2. Предвиден със закон или с акт на Министерския съвет срок, който не позволява спазването на установената процедура.

          (3)  Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.67.(1)(Изменена с Решение №158/27.01.2021 г. на Общински съвет) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Поканата с дневния ред за заседанието, ведно с всички материали се публикуват на интернет страницата на общината в раздел „Общински съвет“ в срока по чл. 65, ал. 1. Съобщение за публикуването се изпраща на общинските съветници по имейл от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в деня на публикуването.

          (2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

          (3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.68.(1)Заседанията на общинският съвет са открити и се ръководят от председателя на общинския съвет. Когато поради възникване на необходимост председателя напусне заседанието, то продължава да се ръководи от съответния замeстник-председател./изм. с Решение № 47/30.01.2024 г./

          (2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател на съвета или избран общински съветник.

          (3) При повече от един заместник-председатели председателят определя заместващия го заместник-председател.

Чл.69.(1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

          (2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

          (3) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

          (4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.70.(1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

          (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид, съгласно чл.66.(1).

          (3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.71.(1)  Заседанията на общинския съвет са открити и могат да се предават на живо по местната кабелна телевизия или по интернет.

          (2)  По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

          (3) Предложение за закрито заседание могат да правят общински съветник или кметът на общината. Решение за закрито заседание се взима с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.

          (4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

          (5) Решенията, взети на закрито заседание,  се обявяват публично.

Чл.71а. (1) (Нов, приет с Решение №158/27.01.2021 г. на Общински съвет) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите на ал. 1, ведно със съобщението за насрочване на заседание, звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА предоставя на общинските съветници цялата необходима техническа информация за осъществяване на видеоконферентна връзка.

(3) При условията на ал. 1 е възможно провеждане на заседание, в което само отделни общински съветници, кметове на населени места или служители на общинска администрация участват от разстояние.

(4) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието

(5)  В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване. Председателят на общински съвет организира предоставянето на материалите на общинските съветници. Гласуването става чрез полагане на подпис върху предварително подготвена от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА бланка, отразяваща начина на гласуване / за, против или въздържал се/ по всяка точка от дневния ред.

(6) При невъзможност председателят на общинския съвет да открие и ръководи заседанието същото се открива и ръководи от заместник-председателя.

(7) Председателят на общински съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал.1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.71, ал.1./изменено с Решение № 308/04.02.2022 г. - на Общински съвет- Рудозем/

(8) Обстоятелствата по ал.1 и 5 се отразяват в протокола от заседанието./изменено с Решение № 308/04.02.2022 г. - на Общински съвет- Рудозем/

Чл.72.(1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на общинския съвет. 

           (2) Председателят на общинския съвет  е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани,  представители на неправителствени организации и  на медиите.

           (3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и  на медиите са длъжни да  спазват  установения ред и да заемат специално определените за тях места.

           (4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.73.(1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските  съветници.

          (2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

          (3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

          (4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

          (5) Председателят дава думата на предсeдателите на политически представените  групи на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

          (6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на  политически представените  групи съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите  от дневния ред. Изказванията са до 5 минути.  Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

          (7) Предложения за решения да бъдат представени в писмен вид на председателя  на съвета.

Чл.74.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има  направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

           (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

              1.прекратяване на заседанието;

              2.отлагане на заседанието;

              3.прекратяване на разискванията;

              4.отлагане на разискванията;

              5.отлагане на гласуването.

           (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.75. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

            (2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.76. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава 3 минути.

           (2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинеи време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.77. (1) Общинският съветник има право на реплика.

           (2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

           (3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.

           (4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.78.(1) Общинският съветник има право на лично обяснение до  2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

          (2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

          (3)  Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

          (4)  За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.

          (5)  Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.79. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.80. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.81.(1)  Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници  могат да присъстват на заседанията на общинския съвет.

          (2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

          (3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.82.(1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят писмено до председателството на общинския съвет и след решение на председателството се внасят на сесия. Питанията се правят в рамките на 6 минути.

           (2)  Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 6 минути.

Чл.83.(1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

          (2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

          (3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.84.(1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

          (2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл.85.(1) Заседанието може да бъде прекратено  или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група  на съветници.

          (2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.86.(1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

          (2) Явно гласуване се извършва чрез:

 1. вдигане на ръка;
 2. при поименно извикване по присъствен списък  с отговаряне с “за”, “против” или  “въздържал се”;/С Решение № 9/25.11.2015 г./
 1. или саморъчно подписване.

          (3) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по утвърдения образец.  

Чл.87. Предложение за гласуване по чл. 86 ал. 2, т. 3 или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.88  От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.89.(1) Гласуването се извършва по следния ред:

                                   1.предложения за отхвърляне;

                                   2.предложения за отлагане на следващо заседание;

                                   3.предложения за заместване;

                                   4.предложения за поправки;

                                   5.обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

                                   6.предложения за допълнения;

                                   7.основното предложение.

           (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.90.  Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.91.(1) Председателят на общинския съвет обявява резултата  от гласуването веднага.

          (2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резулатът от повторното гласуване е окончателен.

          (3) Общински съветник може да поиска преразглеждане на точка от дневния ред само, ако по точката няма решение на Общинския съвет. Предложението за преразглеждане се взима с решение на Общинския съвет с не по-малко от 1 / 2 от присъстващите съветници.

Чл.92.(1) По време на заседанието се води подробен протокол, който се изготвя в 5-дневен срок от деня на заседанието. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а ал. 2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 5 - дневен срок от заседанието.

          (2) Към протокола се прилагат мотивите и текста на решенията, другите актове на общинския съвет, предложенията по тях, когато не са четени в заседание и се отбелязват резултатите от гласуването.

Чл.93 В седемдневен срок протокола от предходното заседание да бъде публикуван на интернет страницата на общината в раздел „Общински съвет”, като общинските съветници имат правото да поискат поправки в него. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

/изменен с Решение №308/04.02.2022 г. на Общински съвет - Рудозем/

Чл.94. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет  след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 Чл.94а При необходимост общинският съвет може да заседава извънредно.

 • Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Поканата с дневния ред за заседанието, ведно с всички материали се публикуват на интернет страницата на общината в раздел „Общински съвет” в срок най-малко един ден преди заседанието. Съобщението за публикуване се изпраща на общинските съветници по имейл от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в деня на публикуването.
 • Разпоредбите на чл.68 до чл.94 относно реда и начина за провеждане на заседанието се прилагат и при извънредно заседаване.

 

 

                                                     

Глава десета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.95.(1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

          (2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.96.(1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

          (2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

          (3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.97.(1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 1 ден от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

          (2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии в деня на заседанието./ С Решение №9/25.11.2015 г./

          (3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.98.(1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 65 ал.1 от този правилник. А в случаите на чл. 66, ал.1  и чл. 65, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

           (2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.99. се отменя с Решение № 47/30.01.2024 г.

Чл.100. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.101. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.102.Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА.

                       

Чл.103. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

Чл.104.(1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

            (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

            (3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл. 29 а ал. 2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или интернет решението по ал. 2 най-малко 5 дни преди датата на обсъждането.

            (4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.105. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.106.(1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финансите  и бюджета.

             (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 10 дни от разпределянето му.

Чл.107.(1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

            (2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

            (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от техническия секретар на съвета.

Чл.108.(1) Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез интернет.

            (2) Нормативните актове на общинския съвет се обнародват чрез поставяне на видно място в сградата на общината и в интернет-страницата на общината.

 

 

Глава единадесета
КОНТРОЛ ВЪРХУ  АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.109.(1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

            (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.110. Общинският съветник може да отправя  питания  чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.111.(1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

            (2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.112.(1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

             (2) Председателят на общинския съвет  е длъжен да  изпрати на  кмета питането в 3 - дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми  и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

             (3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.113. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.114.(1) Вносителят може да представи питането си в рамките на  3 минути, а кметът да отговори  в рамките на 10 минути.

             (2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.115.(1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

            (2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.116.(1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в началото на заседанието.

            (2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.117. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

              (2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.118. Общинският съвет провежда обсъждане на шестмесечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.119. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

             (2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

             (3) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващо заседание.

             (4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на същото заседание, но не по-късно от два месеца от издаването й.

 

 

 

 

Глава  дванадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.120.(1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

            (2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

            (3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

            (4) Становищата на Кмета да се представят в 1-месечен срок, освен ако Общинският съвет не реши друго.

Чл.121. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки 3 месеца.

Чл.122.Кметът на Общината изпраща на общински съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

Чл.123. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата  в тримесечен срок от полагане на клетвата.

Чл.124.(1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.

            (2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.    

Чл.125. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.126.(1) Кметът на общината  уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, които ще го замества през времето на отсъствието му.

            (2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.127.(1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

            (2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.128.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

            (2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.129.(1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

            (2)  Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители.

Чл.130.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

             (2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.131.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет:

                                   1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

                                   2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

                                   3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

                                   4.осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

                                   5.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя и заместник- председателя на общинския съвет и председателите на комисиите и се отчита за изпълнението на поставените задачи пред Председателя на Общинския съвет.

             (2) Звеното за подпомагане на дейността на общинския съвет е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет. /изм. с Решение № 47/30.01.2024 г./

Чл.132. Експертното осигуряване на дейността на общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация

Чл.133.(1) Назначените от кмета кметски наместници присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и могат да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

            (2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.134.(1) Кметските наместници:

                                   1.организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

                                   2.упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

                                   3.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

                                   4.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

                                   5.организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

                                   6.водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

                                   7.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;

                                   8.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.

             (2)  Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

 

 

 

 

Глава тринадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият Правилник е приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 9/25.11.2015 г. и отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет приет с Решение № 4/30.11.2011 г. на Общински съвет – Рудозем.

 
Настоящият Правилник е изменен с Решение № 9/23.12.2019 г.
Правилникът е изменен с Решение №308/04.02.2022 г.
Настоящият Правилник е изменен с Решение №47/30.01.2024 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………П……………….

/инж. Венцислав Пехливанов/

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат