Обяви и съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001
30.05.2024

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 151/23.04.2024г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор 63207.502.168, в кв.52 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината. Заповед № 151/23.04.2024г.

ОБЯВА
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г. е разрешено изработването на проект за изменение  на Подробен устройствен план – ПР /изменение/, за ПИ 63207.504.333 и 63207.504.116 по КККР на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г.

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 183/28.05.2024г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имоти №63207.502.35 и 63207.502.39,попадащи в УПИ IX-140, V-144 в кв.42 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед № 183/28.05.2024г.

ОБЯВА
29.05.2024
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
23.05.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат