Новини
ГОДИШЕН ДОКЛАД
04.07.2024

 

За оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и административно обслужване в Община Рудозем

 

       Административното обслужване е един от ключовите външни белези на ефективното функциониране и успешно приложение на принципите на добро управление.

Съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване, организациите предоставящи административни услуги са длъжни да осигурят различни начини за осъществяване на обратна връзка с потребителите.Средствата за обратна връзка се използват и за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с чл.24 ал.8 от Наредбата за административно обслужване и Хартата на клиента в Община Рудозем.

Центърът за административно обслужване е организиран по Метода на едно гише и е разположен на първия етаж на общината.

Обслужването на потребители на административни услуги се осъществява в рамките на установеното работно време от 08.00ч. до 12.00ч., както и от 13.00ч. до 17.00ч.

 

  1. Цели на проведеното проучване:

-Изследване на удовлетвореността на потребителите на предлаганите от Общинска администрация Рудозем , административни и социални услуги на населението.

-Развитие и подобрение на административните услуги.

-Анализ на получените резултати.

  1. Механизми за обратна връзка.

Съгласно чл.24 от Наредбата за административно обслужване  Община Рудозем използва следните възможности за изследване на удовлетвореността:

-Като основен източник на информация и анализ се използва обратната връзка с потребителите.

-Осигуряване на приемно време за граждани и организации.

-Осигуряване на приемно време с кмет и зам.кмет на общината.

-Срещи на ръководството на общината с потребителите на услуги на територията на населените места.

  1. Насоченост.

-Проучването е насочено към всички потребители на административни услуги в Община Рудозем, физически и юридически лица.

  1. Период на извършване на проучването.

Периода на проучване е ежегоден и се извършва за периода от януари до декември  преди годината на публикуване  на доклада.

  1. Анализ на получените резултати:

-От получените резултати, при посочените методи за проучване и оценка можем да обобщим:

-Удовлетвореност на потребителите от начина на предоставяне на административни услуги.

-Одобрение от формата на получаване на услугите организирани на едно гише, без  нужда от комуникация с други служители на администрацията.

-Лесен достъп до ръководството на общината и решаване на проблемите в срок.

-Няма получени оплаквания и негативни сигнали свързани с административното обслужване.

  1. Изводи:

-Общинска администрация Рудозем е доволна от получените резултати след направеното проучване.

-Администрацията и за напред ще полага усилие за ефективна работа и получаване на удовлетвореност от потребителите на всякакъв вид услуги извършващи се на територията на Община Рудозем.

 

Изготвил: инж.М. Вълчев

Секретар на Община Рудозем

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат