Новини
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
04.07.2024

 

О Б Я В А

 

 

  Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмено  искане Вх. № КПД - 11- 258 - ( 11 )/03.07.2024г. до Директора на  РИОСВ-  Смолян е внесена информация   по Приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк „ Лесопарк на гр. Рудозем- изграждане на подходи за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. находящ се в поземлени имоти с идентификатори 63207.99.13 и 63207.501.16 по КККР на гр. Рудозем, УПИ  I, кв. 17 по регулационния план на гр. Рудозем, Община Рудозем, Област Смолян, с възложител- Община Рудозем.

      

      Възражения и становища относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение,  заинтересованите  лица  могат  да  отправят  в  14  дневен  срок  до  РИОСВ- гр. Смолян,  адрес: гр. Смолян- 4700,  ул. “ Дичо Петров“  № 16,  ПК 99 e-mail: riosv-smolian@mbox.contact.bg и Общинска Администрация- гр. Рудозем.

         

Дата: 04.07.2024г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат