Обяви и съобщения
О Б Я В А
26.06.2024

 

О Б Я В А

Уведомяваме жителите на с. Чепинци, община Рудозем, че с Решение №108 на Общински съвет – Рудозем от 29.05.2024г. е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация (ПР) за имот с пл. № 993, УПИ VI – 268, в кв. 40 и улична регулация по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с представения проект в Общинска Администрация гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

 

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат