Обяви и съобщения
Инвестиционно предложение
02.05.2024
Общинска Администрация- Рудозем обявява инвестиционно предложение: „Паркоустрояване  и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк-ЛЕСОПАРК„ в ПИ 63207.99.13 в УПИ I , на кв.17 по регулационния план на гр.Рудозем, област Смолян на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда и водите

Копие от документацията можете да намерите на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47378

 

Дата: 02.05.2024г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат