Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
01.05.2023


Одобрен е проект на Община Рудозем: „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”
       
На 28.04.2023 г. Кметът на община Рудозем д-р Румен Пехливанов подписа Административен договор № BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 с Министерство на околната среда и водите, финансиран от оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004 с наименование „Открита покана № 3 „Климат“

 

 Наименование на проекта: 

„Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”


 Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 509 725,61 евро, представляващи 996 936,64 лв.

 

 Срок за изпълнение на проекта: от 28.04.2023 г. до 28.04.2024 г.

 
Кратко описание на проекта: 


Проектът ще се изпълнява от водещата организация община Рудозем и партньорите по проекта общините Девин и Мадан, НПО Клуб "Икономика 2000", НПО "Клуб за зелени политики" и IOWA AS-Норвегия. Проектът се отнася до територията на трите общини и е с обща продължителност 20 месеца. Предвидени са следните основни дейности за изпълнение:

- Обучения за повишаване  на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.

 - Проучване и разпространяване на добри практики на държава донор за смекчаване и адаптация към изменението на климата.

- Аналитичен преглед на действащи стратегически и програмни документи на общините.

 - Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени.

 - Създаване на Общински комитети по климата.

 - Разработване и прилагане на мерки за смекчаване на климатичните промени.

 - Изготвяне на План за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта

 

 Цели на проекта: 

Общата цел на проекта е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от замърсяването и измененията в климата в общините Рудозем, Девин и Мадан.

Специфичната цел е да се повиши способността на местните общности в тези общини да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат.

  
Очакваните резултати от реализация на проекта са:

Повишени умения и експертиза на поне 30 общински специалисти общо от 3-те общини и на поне 20 представители общо на Общинските комитети по климата, в областта на смекчаването и адаптацията към изменението на климата, както и повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени, което допринася за изпълнение на целта на програмата за „подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека“.;
Придобити и повишени познания и експертиза на общински служители относно прилагани добри практики от страната донор в областта на климатичните промени, как могат да се изпълнят и прилагат в българските общини и екологичните и други ползи от тях
Повишена компетентност на общинските служители за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.;
Повишена компетентност на общинските служители в областта на разработване на планове и идентифициране на мерки за адаптиране към климатичните промени в различни сектори.;
Създадени Общински комитети по климата във всяка от трите общини, чрез които ще се осигури повишената способност на местно ниво да се планират и прилагат мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени за съответната община.;
Доставени общо 12 електрически велосипеда и три автоматични зарядни станции със соларен панел.;
Изготвен План за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта за всяка от трите общини.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Този документ е създаден в рамките на проект „BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г.,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.”

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат