Проекти
Община Рудозем надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
15.04.2021