Проекти
Община Рудозем надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
15.04.2021
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19