Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
19.03.2021

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА РУДОЗЕМ  ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

      На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, Община Рудозем обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционни проекти, чрез поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД.

Инвестиционните проекти, които ще бъдат финансирани чрез дълга са обединени в две групи, както следва:

 1. Подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура: обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”, обект „Реконструкция на ул. Васил Левски“, обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“.


2. Подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства: обект „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем по три обособени позиции“, по обособена позиция № 1: „Благоустрояване и реконструкция на парк – УПИ IV-за парк, кв. 22“, обект „Благоустрояване и реконструкция на парк  УПИ I-121 за парка и детска площадка, кв.36, гр.Рудозем” и обект „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“

     Параметрите на дълговото финансиране са:

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг - до 5 500 000,00 лева;
 2. Валута на дълга – лева;
 3. Вид на дълга – дългосрочен;
 4. Начин на финансиране - договор за общински заем, предоставен от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД;
 5. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Рудозем по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Рудозем по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, включително целевата субсидия за капиталови разходи;
 6. Срок за усвояване на кредита – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора;
 7. Условия за погасяване – месечни погасителни вноски по главница и лихви. Погасителният план ще бъде съобразен с размера на задълженията за погасителни вноски по съществуващи кредити, като ще се търси оптимален вариант, за да не се увеличава общия годишен размер на дължимите вноски с по-голям процент от нарастването на собствените бюджетни приходи;
 8. Гратисен период за погасяване на главницата - до 1 година, считано от датата на подписване на договора;
 9. Срок за погасяване – до 20 години /240 месеца/, считано от датата на подписване на договора;
 10. Източници за погасяване на главницата - от целевата субсидия за капиталови разходи;
 11. Максимален лихвен процент - до 2,5 % годишна лихва;
 12. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда и/или финансовия инструмент и Управляващата банка.

 

Място и дата на провеждане на обсъждането – на 27.03.2021 г. от 9:00 часа чрез онлайн платформа на адрес: meet.google.com/jfg-cram-kjo с оглед въведените противоепидемични мерки в страната.

 

Материалите, свързани с представяне на параметрите на проектите, които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг са публикувани на официалния сайт на Община Рудозем- www.rudozem.bg.

  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Рудозем
Погасителен план /примерен/
Протокол от публично обсъждане
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат