Заседания
Заседаниe №5/31.01.2020 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
27.01.2020

 

П О К А Н А

 

 

      На основание чл. 23 ал. 2 от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на  5 - то, редовно заседание на 31.01.2020 г. /петък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем при следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация за Дейността на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Рудозем през 2019 г. 

Докл: Началник РСПБЗН Рудозем

 

2. Приемане на План за работа на Общински съвет - Рудозем/вх.№ 12/16.01.2020 г./

Докл: Председател на ОБС 

 

3. Одобряване на Устройствена план-схема за обект «Външно ел. Захранване на вилна сграда в ПИ 63207.502.172, гр. Рудозезм /Вх. № 168/16.12.2019 г/                                               

 Докл: Кмет на община Рудозем

 

4. Одобряване на оценка за право на пристрояване в имот с идентификатор 63207.501.51/Вх. № 07/15.01.2020 г/ 

Докл: Кмет на община Рудозем


5. 
Одобряване на оценка на имот с идентификатор 63207.503.132 по КК на гр. Рудозем, за който е отреден УПИ ХІ, кв.101 по ПУП на гр. Рудозем /Вх. № 08/15.01.2020 г/                                    

 Докл: Кмет на община Рудозем
 

6. Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІІ-547, кв.73 по ПУП на с. Чепинци/Вх. № 06/16.01.2020 г/

 Докл: Кмет на Община Рудозем

 

7. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /Вх. № 09/16.01.2020 г/

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

8. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /Вх. № 05/15.01.2020 г/

           Докл: Кмет на Община Рудозем

                                    

9. Продажба на УПИ V – стопански нужди, кВ. 40 по ПУП на с. Елховец – частна общинска собственост /Вх. 10/16.01.2020 г./ 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

10. Промяна предназначението на поземлен имот извън регулация /в горски фонд\ за изграждане на депо за инертни отпадъци\ отпадъци от строителство и разрушаване//Вх. № 13/21.01.2020 г/

Докл: Кмет на Община Рудозем

      

11. Прекратяване на членство на Община Рудозем в Асоциацията на родопските общини/Вх. № 170/16.12.2019 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

12. Определяне на делегат и заместник – делегат на община Рудозем в отчетно-изборното Общо събрание на Сдружение «Толерантност»/Вх. № 167/16.12.2019 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

13. Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл.24 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /Вх. № 16/24.01.2020 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

14. Предложение за закриване на отдел «Счетоводство образование» в Общинска администрация – Рудозем и съкращаване на съществуващи щатове /Вх. № 17/26.01.2020 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

15. Предложение за одобряване на промени в общата численост и структурата на Общинска администрация - гр. Рудозем /Вх.№18/26.01.2020 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

16. Прекратяване и обявяване в ликвидация на «ПРОГРЕС-СТРОЙ» ЕООД, гр. Рудозем /Вх. № 19/26.01.2020 г/

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

17. Приемане на Годишна програма за управление на общинската собственост /Вх. № 20/26.01.2020 г/ 

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

18. Приемане на бюджет 2020 г. на община Рудозем /Вх.№14/23.01.2020 г/

Докл: Кмет на Община Рудозем
 

19. Отдаване на терен под наем – публична общинска собственост /вх№21/26.01.2020 г./

Докл: Кмет на Община Рудозем

 

 

Председател на Об.С……………п…………......

                                  /д-р Владимир Янков/     

 

Материали към точка 1 от Дневния ред
Материали към точка 2 от Дневния ред
Материали към точка 3 от Дневния ред
Материали към точка 4 от Дневния ред
Материали към точка 5 от Дневния ред
Материали към точка 6 от Дневния ред
Материали към точка 7 от Дневния ред
Материали към точка 8 от Дневния ред
Материали към точка 9 от Дневния ред
Материали към точка 10 от Дневния ред
Материали към точка 11 от Дневния ред
Материали към точка 12 от Дневния ред
Материали към точка 13 от Дневния ред
Материали към точка 14 от Дневния ред
Материали към точка 15 от Дневния ред
Материали към точка 16 от Дневния ред
Материали към точка 17 от Дневния ред
Материали към точка 18 от Дневния ред
Материали към точка 19 от Дневния ред


Протокол от проведено 5-то редовно заседание на Общински съвет - Рудозем на 31.01.2020 г.
Търсене