Обяви и съобщения

ОБЯВА
10.05.2021
   Уведомяваме жителите на община Рудозем, че със Заявление №Р-2148/05.05.2021г. е  поискано одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-КЖЗ и групови гаражи,имот №63207.503.43 в кв.50по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с представения проект в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заявление №Р-2148/05.05.2021г.

ОБЯВА
29.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВА
29.04.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

ОБЯВА
29.04.2021
   Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №207/29.04.2021г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-КЖЗ и групови гаражи,имот №63207.503.43 в кв.50по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.Заповед №207/29.04.2021г.Скица

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд
29.04.2021
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост
27.04.2021

Търсене